Slovenská reumatologická spoločnosť – história a súčasnosť

Slo­ven­ská reuma­to­lo­gic­ká spo­loč­nosť bola zalo­že­ná 13. mar­ca 1969 v Lie­čeb­nom dome […]

Viac