Organizačná štruktúra

ČLENOVIA A SEKRETARIÁT
Prof. MUDr. Želmíra Macejová, PhD, MPH.

Prezident 

Prof. MUDr. Žel­mí­ra Mace­jo­vá, PhD, MPH. 
Doc. MUDr. Zdenko Killinger, PhD.

Viceprezident 

Doc. MUDr. Zden­ko Kil­lin­ger, PhD. 
MUDr. Martin Žlnay, PhD.

Vedecký sekretár 

MUDr. Mar­tin Žlnay, PhD. 

Voleb­né obdo­bie:
od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2025

Čle­no­via:
MUDr. Soňa Dubec­ká, PhD
MUDr. Jan­ka Jan­čo­vi­čo­vá
MUDr. Zla­ta Kme­čo­vá, PhD.
MUDr. Ľubi­ca Kude­ro­vá
Prof. MUDr. Ivan Rybár, PhD.
Doc. MUDr. Emöke Šte­ňo­vá, PhD.
MUDr. Ale­na Tuchy­ňo­vá, PhD., MBA
MUDr. Vlas­ta Var­go­vá
MUDr. Emil Amcha
MUDr. Jozef Odno­ga
MUDr. Viola Husárová

SEKRETARIÁT SReS

Mgr. Vie­ra Džur­ná
Národ­ný ústav reuma­tic­kých cho­rôb
Náb­re­žie I. Kras­ku 4, 921 12 Pieš­ťa­ny
Tel.: 00421 33 7969335
E‑mail: viera.​dzurna@​nurch.​sk

Bc. Roma­na Ondi­čo­vá
Uni­ver­zi­ta P. J. Šafá­ri­ka LF a UNLP
Trie­da SNP 1, 040 11 Koši­ce
Tel.: 00421 55 640 3868
E‑mail: romanaondic@​gmail.​com