Organizačná štruktúra

Sekretariát SRS

Sek­re­ta­riát Slo­ven­skej reuma­to­lo­gic­kej spo­loč­nos­ti
Mgr. Vie­ra Džur­ná
Národ­ný ústav reuma­tic­kých cho­rôb
Náb­re­žie I. Kras­ku 4, 921 12 Pieš­ťa­ny
Tel.: 00421 33 7969335
E‑mail: viera.​dzurna@​nurch.​sk

Bc. Roma­na Ondi­čo­vá
Uni­ver­zi­ta P. J. Šafá­ri­ka LF a UNLP
Trie­da SNP 1, 040 11 Koši­ce
Tel.: 00421 55 640 3868
E‑mail: romanaondic@​gmail.​com

Členovia výboru Slovenskej reumatolog. spoločnosti

Voleb­né obdo­bie: od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2025

Pre­zi­dent: Prof. MUDr. Žel­mí­ra Mace­jo­vá, PhD, MPH.
Vicep­re­zi­dent: Doc. MUDr. Zden­ko Kil­lin­ger, PhD.
Vedec­ký sek­re­tár: MUDr. Mar­tin Žlnay, PhD.

Čle­no­via:
MUDr. Soňa Dubec­ká, PhD
MUDr. Jan­ka Jan­čo­vi­čo­vá
MUDr. Zla­ta Kme­čo­vá, PhD.
MUDr. Ľubi­ca Kude­ro­vá
Prof. MUDr. Ivan Rybár, PhD.
Doc. MUDr. Emöke Šte­ňo­vá, PhD.
MUDr. Ale­na Tuchy­ňo­vá, PhD., MBA
MUDr. Vlas­ta Var­go­vá
MUDr. Emil Amcha
MUDr. Jozef Odno­ga
MUDr. Viola Husárová


Čestné členstvo SRS

Prof. R. Asher­son, JAR (2004), Prof. G. Bálint, Maďar­sko (2000), Prof. J. Bijls­ma, Holand­sko (2008), MUDr. Š. Bíroš, SR (2003), Doc. RNDr. V. Bošák, PhD., SR (2004), Prof. MUDr. K. Boš­man­ský, DrSc., SR (1997), Ing. L. Cebe­cau­er, PhD., SR (2006), Dr. R. Cer­ve­ra, Špa­niel­sko (2000), Prof. B. Com­be, Fran­cúz­sko, 2008, Prof. D. Dimov, Bul­har­sko (2005), MUDr. B. Dob­ro­vod­ský, SR (2003), MUDr. J. Duda, SR (2007), Prof. MUDr. P. Dun­gl, DrSc., ČR (2005), Prof. A. Ebrin­ger, Anglic­ko (2009), Doc. MUDr. J. Hoza, PhD., ČR (2005), MUDr. B. Hrn­čia­ro­vá, SR (2003), Dr. R. V. Hug­hes, V. Bri­tá­nia (2004), MUDr. A. Kana­bo­vá, SR (2003), MUDr. K. Köh­ler, SR (2003), MUDr. E. Koš­ko­vá, PhD., SR (2007), Prof. R. G. Lahi­ta, USA (2000), Doc. MUDr. J. Lukáč, PhD., SR (2003), Prof. R. Mai­ni, V. Bri­tá­nia (2003), prim. MUDr. P. Maresch, PhD., SR (2005), MUDr. D. Miče­ko­vá, PhD., SR (2003), MUDr. D. Mozo­lo­vá, PhD., SR (2004), Prof. MUDr. K. Pavel­ka, DrSc., ČR (1999), Prof. MUDr. J. Pay­er, CSc., SR (2008), Prof. M. Peter­lik, Rakús­ko (2000), Prof. Leo B. A. von de Put­te, (2000), Prof. F. Ring, V. Bri­tá­nia (1996), Prof. H. Roux, Fran­cúz­sko (2001), Prof. MUDr. J. Roven­ský, DrSc., FRCP, SR (2003), Prof. A. S. Rus­sell, Kana­da (2004), Prof. MUDr. I. Rybár, PhD., SR (2004), Prof. J. A. da Sil­va, (2005), Prof. J. I. She­y­ta­nov, Bul­har­sko (2005), Prof. Y. Sho­en­feld, Izra­el (2006), Prof. R. Schu­ma­cher, USA (1999), Prof. J. Smo­len, Rakús­ko (2003), Ing. M. Stan­čí­ko­vá, PhD., SR (2006), Doc. MUDr. A. Szi­la­si­ová, PhD., in mem., SR (2001), Prof. MUDr. J. Ven­cov­ský, DrSc., ČR (2003), Prof. MUDr. J. Voj­taš­šák, PhD., SR (2005), Prof. M. Ziff (1996), MUDr. D. Žlnay, PhD., SR (2003).

Členstvo v medzinárodných organizáciách

  • Euro­pe­an Lea­gue Against Rhe­uma­tism – EULAR

  • Euro­pe­an Uni­on of Medi­cal Spe­cia­lists (UEMS) – Sec­ti­on of Rheumatology